Regulamin

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1153″ img_size=”medium” alignment=”center” css_animation=”fadeIn”][vc_empty_space height=”60px”][vc_column_text]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

HTTP://WWW.MANDALALA.EU/

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep http://www.mandalala.eu/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego przez Sklep http://www.mandalala.eu/ drogą elektroniczną.
 3. Każdy Kupujący z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z kupna przez Sklepu http://www.mandalala.eu/ zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej http://www.mandalala.eu/ umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej http://www.mandalala.eu/ umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KLIENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. PRODUKT – dostępny w Sklepie produkt albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działająca pod adresem http://www.mandalala.eu/.
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Dorota Kozak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą STUDIO KOZAK DOROTA KOZAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Adama Krzyżanowskiego 29, 30-698 Kraków, NIP: 6781046022, REGON: 121274608, adres poczty elektronicznej (e-mail): dorota@studiokozak.pl, numer telefonu: +48 509 906 984.
 10. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 11. TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep http://www.mandalala.eu/ prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Produktów na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Treści cyfrowe oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu przedstawia wartość netto, podana jest w złotych polskich (PLN)  i nie zawiera podatku VAT.
 5. Cena Produktu może ulec zmianie w szczególności w wyniku indywidualnie ustalonych warunków między Sprzedawcą, a Klientem.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep http://www.mandalala.eu/) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku do rejestracji Konta w Sklepu.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepu przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT).

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem imoje – płatności online Banku ING.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 09 1050 1445 1000 0091 3389 9444 (BANK: ING Bank Śląski S.A.) STUDIO KOZAK DOROTA KOZAK, ul. Adama Krzyżanowskiego 29, 30-698 Kraków,  NIP: 6781046022. W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 6

TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Czas kompletowania to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili przekazania zamówionych towarów w sklepie do wysyłki i trwa od 1 do 5 dni przy czym uwzględnia się tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku). Czas dostawy jest zależny od Firmy kurierskiej – z reguły 1- 2 dni robocze.

 

§ 7

ZWROTY i REKLAMACJE  

ZASADY PRZYJMOWANIA ZWROTÓW

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu.

ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAMACJI

 1. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rękojmia za wady fizyczne rzeczy jest wyłączona (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego). W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.
 2. W przypadku zakupu towarów przez osoby będące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zastosowanie znajdują poniższe zasady. Sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 rok od dnia stwierdzenia istnienia wady. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (wyłącznie w przypadku wady istotnej).
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
 4. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl.
 5. Towar podlegający reklamacji/zwrotowi należy odesłać na adres:
  STUDIO KOZAK DOROTA KOZAK, ul. Adama Krzyżanowskiego 29, 30-698 Kraków

 

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sklep http://www.mandalala.eu/ określa zasady Polityki prywatności, informując Klientów o kwestiach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz potwierdza ich zgodność ze stanem faktycznym.
 3. Administratorem danych osobowych jest Dorota Kozak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STUDIO KOZAK DOROTA KOZAK, ul. Adama Krzyżanowskiego 29, 30-698 Kraków,  NIP: 6781046022. Przechowywane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres pod jaki ma zostać dostarczona przesyłka.
 4. Podanie tych danych jest konieczne do złożenia zamówienia.
 5. Dane o Kliencie gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia poprawnej obsługi zamówienia.
 6. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 7. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów marketingowych, w tym biuletynu sklepu.
 8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania lub usuwania.
 9. Podstawa  prawną Polityki Prywatności jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”60px”][vc_text_separator title=”” i_icon_fontawesome=”fa fa-envira” i_color=”chino” color=”chino” el_width=”60″ add_icon=”true”][/vc_column][/vc_row]